Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

15 lipca 2020

Ruszyła rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy 2020/2021


 

W dniu 15 lipca 2020 ruszyła rekrutacja na wyjazdy zagraniczne, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w celu realizacji studiów  na zagranicznej uczelni partnerskiej. Wypełnione wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie:

 

15  – 28 lipca 2020 do  godz. 12:00

 

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na następujący adres:

erasmus@pwsw.pl

 

Z uwagi na pandemię Covid-19 preferujemy nadsyłanie wniosków droga elektroniczną.

 

Wniosek studenta_wyjazd na studia >>>> do pobrania

 

Wymagane załączniki do wniosku:

  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o ocenie z lektoratu języka angielskiego z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o średniej ocen  z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (FCE, CAE)  – jeśli dotyczy 
  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o pobieraniu stypendium socjalnego – jeśli dotyczy

 

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/56/20 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania programu Erasmus+ >>> do pobrania

 

Zasady funkcjonowania programu Erasmus+ _wyjazdy na studia >>> do pobrania

 

W dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 11:00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób, które nie uczestniczyły w lektoracie z języka angielskiego ani nie mogą poświadczyć znajomości języka angielskiego międzynarodowym certyfikatem (FCE, CAE, itp.).

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy w semestrze zimowym 2020/2021 będą studentami II i III roku studiów.

 

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/57/20 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej – Erasmus+ >>> do pobrania

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA STUDENTÓW NA WYJAZDY W PWSW
1. 15.07.2020 ogłoszenie rekrutacji
2. 15.07.2020 – 28.07.2020 do godz. 12:00 składanie wniosków rekrutacyjnych
3. 30.07.2020  godz. 11:00 Komisja Rekrutacyjna spotyka się indywidualnie z kandydatami na wyjazdy stypendialne, biorącymi udział w rekrutacji. W trakcie spotkania będzie przeprowadzona rozmowa z kandydatem w języku angielskim.
4. 4.08.2020 ogłoszenie wyników rekrutacji
5. 4.08.2020 – 7.08.2020 możliwość składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Rektora PWSW
6. 11.08.2020 opublikowanie ostatecznych wyników rekrutacji

 

 


Źródła finansowania stypendiów dla studentów:

 

Wyjazdy na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej  w ramach programu Erasmus+ i POWER w roku akademickim 2020/2021, dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu finansowane są z następujących umów, zawartych  z Agencją Narodową programu Erasmus+ (FRSE):

–  2019-1-PL-KA-103-063673,

–  2019-1-POWER-HE-063673,

– 2020-1-PL-KA-103-079056

– 2020-1-POWER-HE – 079056

 

Stypendia będą przyznawane studentom w pierwszej kolejności wg stawek wynikających z umów zawartych przez PWSW w 2019 roku aż do wyczerpania środków.

 

 

Miesięczne kwoty stypendiów dla poszczególnych umów finansowanych
z programu Erasmus+  wynoszą:

 

  1. Stypendia w ramach umowy 2019-1-PL-KA-103-063673 – wyjazdy studentów na studia (SMS)  wypłacane w EURO
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400

 

 

  1. Stypendia w ramach umowy 2019-1-POWER-HE-063673 – wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę  wypłacane w PLN
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN

(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 995 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 781 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 567 PLN

 

Stypendia  w ramach  umowy 2019-1-POWER-HE-063673 – wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę  wypłacane w PLN

 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia

(kwota ryczałtowa)

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Praktyka     

(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 139 PLN 2 567 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1 925 PLN 2 353 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 711 PLN 2 139 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

 

  1. Stypendia w ramach umowy 2020-1-PL-KA-103-079056  – wyjazdy studentów na studia (SMS)  wypłacane w EURO

 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka

stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 500
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450

 

  1. Stypendia w ramach umowy 2020-1-POWER-HE – 079056 – wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę  wypłacane w PLN
Kraj Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii

Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 771 PLN

 

Stypendia  w ramach umowy 2020-1-POWER-HE – 079056- wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę  wypłacane w PLN

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia

(kwota ryczałtowa)

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Praktyka     

(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 139 PLN 2 567 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1 925 PLN 2 353 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 711 PLN 2 139 PLN
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE a Serbią

 

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+,
(budynek Kolegium Technicznego, II piętro, p. 3.44)

tel. 16 73 55 113,

tel. kom. 575 927 000,

e-mail: erasmus@pwsw.pl