Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

12 kwietnia 2022

REKRUTACJA dla studentów na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy 2022/2023


W dniu 11 kwietnia 2022r. ruszyła rekrutacja dla studentów na studia zagraniczne, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023, w celu realizacji studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Wypełnione wnioski  rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie:

 

11 – 29 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00

 

 

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na adres e-mail:

erasmus@pwsw.pl

 

 

UWAGA! 

Przed wypełnieniem wniosku rekrutacyjnego proszę zapoznać się z informacjami podanymi w zakładce dla studentów >>>>> klik

 

Wniosek studenta_wyjazd na studia >>>> do pobrania

 

Wymagane załączniki do wniosku:

  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o ocenie z lektoratu języka angielskiego z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o średniej ocen  z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (FCE, CAE)  – jeśli dotyczy 
  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PWSW o pobieraniu stypendium socjalnego – jeśli dotyczy

 

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/49/21 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania programu Erasmus+ >>> do pobrania

 

Zasady funkcjonowania programu Erasmus+ wyjazdy na studia >>> do pobrania

 

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 będą studentami co najmniej II roku studiów.

 

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/46/22 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 11 kwietnia 2022 r. Rekrutacja studentów na wyjazd na studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 >>> do pobrania

 


 

Źródła finansowania stypendiów dla studentów:

 

Wyjazdy na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej  w ramach programu Erasmus+ i POWER w roku akademickim 2020/2021, dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu finansowane są z następujących umów, zawartych  z Agencją Narodową programu Erasmus+ (FRSE):

– 2020-1-PL-KA-103-079056

– 2020-1-POWER-HE – 079056

 

Miesięczne kwoty stypendiów dla poszczególnych umów finansowanych
z programu Erasmus+  wynoszą:

 

1. Stypendia w ramach umowy 2020-1-PL-KA-103-079056  – wyjazdy studentów na studia (SMS)  wypłacane w EURO

 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 500
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450

 

2. Stypendia w ramach umowy 2020-1-POWER-HE – 079056 – wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę  wypłacane w PLN

Kraj Miesięczna stawka stypendium  w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 771 PLN

 

3. Stypendia  w ramach umowy 2020-1-POWER-HE – 079056- wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia wypłacane w PLN

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN – Studia

 

(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 217 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 918 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej
wynikające z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i
decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego
dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów
finansowych.

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE a Serbią

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+,
(budynek Kolegium Technicznego, II piętro, p. 3.44)

tel. 16 73 55 113,

e-mail: erasmus@pwsw.pl